Historia

przeglad.qxd
W 1991 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma Przegląd Statystyczny Dolnego i Opolskiego Śląska. W Przedsłowiu do tego numeru czytamy, jak doszło do powstania czasopisma.

„Przemiany, jakie następują w życiu gospodarczym oraz społecznym Dolnego Śląska i Opolszczyzny, skłoniły Radę Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego we Wrocławiu do wydania, począwszy od 1991 r., Przeglądu Statystycznego Śląska Dolnego i Opolskiego. Inicjatywa ta mogła być zrealizowana dzięki pomocy Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Statystycznych w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, przede wszystkim zaś Dyrektora WUS we Wrocławiu”.

Dyrektorem WUS we Wrocławiu był Jacek Kaleta, inicjatorem zaś i Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego był Szyja Bronsztejn (1923-1995). Obaj panowie odegrali dużą rolę w rozwoju statystyki w Polsce. Są to osobistości szczególnie ważne dla powstania i rozwoju czasopisma. Pośmiertne wspomnienie o Szyi Bronsztejnie opublikowane jest w numerze 5 z 1996 roku.

Od 2002 roku czasopismo ukazuje się w zmienionej szacie i pod innym tytułem, mianowicie jako Śląski Przegląd Statystyczny. Obok Przeglądu Statystycznego i Wiadomości Statystycznych jest to obecnie trzecie główne czasopismo w Polsce poświęcone ogólnym problemom statystyki i jej zastosowaniom.

W Przedsłowiu do pierwszego numeru podano, że obejmował on „problematykę ekologiczną, szeroko rozumianą tematykę demograficzną, warunków bytu ludności i gospodarczą”. Podobny profil czasopisma zachowany jest także obecnie. Obok zagadnień czysto metodologicznych, problematyka społeczna i ekologiczna nadal stanowi główny trzon wszystkich artykułów publikowanych w ŚPS. Czasopismo stanowi też forum publikacji prac na temat jakości życia. Artykuły na ten temat zamieszczali tu prezydenci Międzynarodowego Towarzystwa na rzecz Badań Jakości Życia (ISQOLS) oraz znani eksperci w tej dziedzinie – krajowi i zagraniczni. Dobrym przykładem tego jest numer 11(17) z 2013 roku. W ostatnich latach wiele artykułów zamieszczanych w czasopiśmie poświęconych jest teoretycznym i praktycznym zagadnieniom statystyki aktuarialnej, jak na przykład publikacje w numerach 12(18) czy 15(21). Niezależnie od problematyki społecznej i ubezpieczeniowej regularnie publikowane są artykuły dotyczące historii statystyki, a także wybitnych postaci mających zasługi w rozwoju statystyki, jej propagowaniu czy też stosowaniu. Na uwagę zasługuje numer 12(18), w którym przedstawiona jest bardzo szczegółowo najpełniejsza historia tak ważnej w statystyce metody najmniejszych kwadratów autorstwa jednego z najwybitniejszych historyków nauki i statystyki. Informacja o autorze, wraz z przeprowadzonym z nim wywiadem, przedstawiona jest w numerze 13(19).

Od 2003 roku regularnie publikowane są obszerne streszczenia referatów wygłaszanych na seminarium naukowym Marburg–Wrocław. Seminarium to zostało zapoczątkowane w 1980 roku przez kolejne dwie ważne osobistości: prof. Wolfganga Förstera (1927-2003) i prof. Zdzisława Hellwiga (1925-2013). Krótka historia tego seminarium przedstawiona jest w numerze 2(8), informacja zaś o prof. Hellwigu zamieszczona jest w numerach 9(15) i 13(19).