Archiwum


Systemy bonus-malus z wieloletnią historią szkodową / Multi-year bonus-malus systems
Autor: Wojciech Bijak, Piotr Dziel


Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych / The quantification of risk of payments in the field of catastrophic insurance events using Extreme Value Theory
Autor: Piotr Dziel, Krzysztof Hrycko


Zależność stochastyczna w aktuarialnych modelach taryfikacji a posteriori / Stochastic dependence in actuarial models for a posteriori risk classification
Autor: Kamil Gala, Wojciech Bijak


Lojalność klientów w ubezpieczeniach autocasco / Customer loyalty in motor own damage insurance
Autor: Kamil Gala, Michał Bobrowski


Taryfikacja a priori z uwzględnieniem efektów przestrzennych / Modelling spatial effects in the a priori risk classification
Autor: Kamil Gala


Modelowanie struktury zależności w modelach aktuarialnych / Modelling of the dependent structure in the actuarial models
Autor: Stanisław Heilpern


Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności / Drift change detection in mortality rate models
Autor: Michał Krawiec, Zbigniew Palmowski


Analiza ryzyka renty hipotecznej i odwróconego kredytu hipotecznego / The analysis of the risk of reverse annuity contract and reverse mortgage
Autor: Agnieszka Marciniuk


Loss modeling with mixtures distributions in R package / Modelowanie strat za pomocą mieszanek rozkładów w środowisku R
Autor: Grzegorz Sitek


Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion / Spadki i wzrosty fazowych procesów lévy’ego w wycenie kontraktów ubezpieczeniowych
Autor: Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz


Kepler as a statistician / Kepler jako statystyk
Autor: Oscar Sheynin


Ekosocjonomia: nauka o gospodarowaniu / Ecosocionomics: a science of economy
Autor: Walenty Ostasiewicz


Statystyczna analiza wydatków żywnościowych gospodarstw domowych 50+ / Statistical analysis of food expenditure of households 50+
Autor: Iwona Bąk


Nicolas Bernoulli as a statistician
Autor: Oscar Sheynin


Pisanie z Kacem i Katzem
Autor: Ludomir Laudański


„Papież statystyki”, czyli Władysław Bortkiewicz i końskie kopnięcia / The “Pope of statistics”: Władysław Bortkiewicz and Horse Kicks
Autor: Katarzyna Ostasiewicz


Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach
Autor: Agata GirulGeneralized Kaplan Meier Estimator for Fuzzy Survival Times
Autor: Muhammad Shafiq, Reinhard Viertl


Próba formalnej definicji dobrobytu
Autor: Janusz Łyko, Antoni Smoluk


Statistical correlations between the Knowledge Economy Index and Gender (in)Equality Index
Autor: Teresa Kupczyk, Wojciech Kordecki


Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Polsce
Autor: Anna Kowalska


Możliwości edukacyjne i wychowawcze na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego na tle kraju
Autor: Agnieszka Tarnowska


Prognozowanie bankructwa za pomocą klasyfikatorów rozmytych realizujących ideę maksymalnego marginesu
Autor: Damian Gąska


Analiza porównawcza hipotecznych rent małżeńskich w krajach Unii Europejskiej
Autor: Joanna Dębicka, Agnieszka Marciniuk


Statystyczna analiza ryzykownych sytuacji decyzyjnych
Autor: Stanisława Ostasiewicz


Uwagi o wzorze na momenty rozkładu prawdopodobieństwa Pólyi
Autor: Tadeusz Gerstenkorn


Reshaping economics to encompass quality of life issues
Autor: Katarzyna Ostasiewicz, Walenty Ostasiewicz


Konsekwencje zmian ulgi prorodzinnej w polskim systemie podatkowym
Autor: Edyta Mazurek


Professor Zdzisław Henryk Hellwig (26.05.1925–8.11.2013)
Autor: Walenty Ostasiewicz


O trwałym rozwoju
Autor: Walenty Ostasiewicz


Celebrating the 90th Birthday of Professor Oscar Sheynin
Autor: Walenty Ostasiewicz


Problemy z próbami, dyskryminacją rasową i edukacją: ekonometria i zagadnienia społeczne w pracy Jamesa J. Heckmana (nagroda imienia Nobla, 2000)
Autor: Katarzyna Ostasiewicz


Pierwsza polska rozprawa z rachunku prawdopodobieństwa
Autor: Witold Więsław


Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach
Autor: Agata Girul

Generalized Kaplan Meier Estimator for Fuzzy Survival Times
Autor: Muhammad Shafiq, Reinhard Viertl


Próba formalnej definicji dobrobytu
Autor: Janusz Łyko, Antoni Smoluk


Statistical correlations between the Knowledge Economy Index and Gender (in)Equality Index
Autor: Teresa Kupczyk, Wojciech Kordecki


Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Polsce
Autor: Anna Kowalska


Możliwości edukacyjne i wychowawcze na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego na tle kraju
Autor: Agnieszka Tarnowska


Prognozowanie bankructwa za pomocą klasyfikatorów rozmytych realizujących ideę maksymalnego marginesu
Autor: Damian Gąska


Analiza porównawcza hipotecznych rent małżeńskich w krajach Unii Europejskiej
Autor: Joanna Dębicka, Agnieszka Marciniuk


Statystyczna analiza ryzykownych sytuacji decyzyjnych
Autor: Stanisława Ostasiewicz


Uwagi o wzorze na momenty rozkładu prawdopodobieństwa Pólyi
Autor: Tadeusz Gerstenkorn


Reshaping economics to encompass quality of life issues
Autor: Katarzyna Ostasiewicz, Walenty Ostasiewicz


Konsekwencje zmian ulgi prorodzinnej w polskim systemie podatkowym
Autor: Edyta Mazurek


Professor Zdzisław Henryk Hellwig (26.05.1925–8.11.2013)
Autor: Walenty Ostasiewicz


O trwałym rozwoju
Autor: Walenty Ostasiewicz


Celebrating the 90th Birthday of Professor Oscar Sheynin
Autor: Walenty Ostasiewicz


Problemy z próbami, dyskryminacją rasową i edukacją: ekonometria i zagadnienia społeczne w pracy Jamesa J. Heckmana (nagroda imienia Nobla, 2000)
Autor: Katarzyna Ostasiewicz


Pierwsza polska rozprawa z rachunku prawdopodobieństwa
Autor: Witold Więsław


Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach
Autor: Agata Girul

C.F. Gauss and the method of least squares
Autor: Oscar Sheynin


Addendum No. 1: Elementary exposition of Gauss’ final justification of least squares
Autor: Oscar Sheynin


Addendum No. 2: Antistigler
Autor: Oscar Sheynin


Addendum No. 3: Theory of errors and statistics. Some thoughts about Gauss
Autor: Oscar Sheynin


Gauss theorem on continued fractions
Autor: Witold Więsław


Randomness and determinism: Why are the planetary orbits elliptical?
Autor: Oscar Sheynin


The emergence of statistical science
Autor: Walenty Ostasiewicz


Review of methods for data sets with missing values and practical applications
Autor: Adam Korczyński


Impact of outliers on inequality measures – a comparison between Polish voivodeships
Autor: Katarzyna Ostasiewicz


Seasonality testing for macroeconomic time series – comparison of X-12-ARIMA and TRAMO/SEATS procedures
Autor: Magdalena Barska


Satisfaction with education and work as a basis for assessing the quality of life in
selected regions with different levels of standard of living
Autor: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak


22. Scientific Statistical Seminar “Wrocław-Marburg”, Świeradów
Zdrój, 30 IX – 4 X 2014. Extended abstracts


Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie składek ubezpieczeniowych
Autor: Stanisław Heilpern


Analiza niedowartościowania kobiet w Polsce w zakresie wysokich wynagrodzeń
Autor: Stanisława Bartosiewicz, Anna Błaczkowska


Zrównoważony rozwój w pracach Eurostatu i GUS
Autor: Beata Bal-Domańska, Alina Bieńkowska


Stochastyczne modelowanie umieralności
Autor: Kamil Jodź


Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim
Autor: Agnieszka Marciniuk


Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej
Autor: Agnieszka Mruklik


Racjonalność, konflikty i teoria gier w życiu i pracy Roberta J. Aumanna (Nagroda imienia Nobla w dziedzinie ekonomii, 2005)
Autor: Katarzyna Ostasiewicz


Analiza porównawcza województw ze względu na działalność innowacyjną przedsiębiorstw
w latach 2004–2012
Autor: Elżbieta Stańczyk


Wykorzystanie uogólnionego rozkładu gamma do generowania tablicy dwudzielczej
Autor: Piotr Sulewski


Refleksje o pisarstwie statystycznym
Autor: Walenty Ostasiewicz


Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach
Autor: Agata Girul

Ars conjectandi – 300. rocznica publikacji
Autor: Walenty Ostasiewicz


A breakdown of sector performance of the Visegrad countries and Germany in light of structural convergence
Autor: Vladimír Úradníček, Emília Zimková


Demographic trends and personal income tax in Italy in the context of raising children
Autor: Gian Carlo Blangiardo, Achille Vernizzi


Wohlergehen und Sorgen der Menschheit. Die Qualität der Weltgesellschaft in den Augen der Erdbewohner
Autor: Wolfgang Glatzer


The construction of well-being indicators: from definitions to measures and to interpretation
Autor: Filomena Maggino


Cost-effectiveness ratio for comparing social and health policies
Autor: Carlotta Galeone, Angiola Pollastri


Ageing and productivity
Autor: Irina Eliseeva


Estimation of changes in the distribution of income in the Czech Republic mixture models
Autor: Ivana Malá


Nierówności i faszyzm, czyli życie i dzieło Corrado Giniego
Autor: Katarzyna Ostasiewicz


Historia Zakładu Biometrii Instytutu im. Marcelego Nenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Zakładu Statystyki Matematycznej na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Autor: Mirosław Krzyśko


Rekonstrukcja światowego rozkładu dochodów na podstawie minimalnej informacji
statystycznej
Autor: Stanisław Maciej Kot, Hanna Adamkiewicz-Drwiłło


Symulacyjne badanie szybkości zbieżności rozkładu statystyk do rozkładu normalnego
Autor: Janusz L. Wywiał, Małgorzata Krzciuk, Michał Mierzwa


Jakość życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce
Autor: Stanisław Maciej Kot, Teresa Słaby


Dobrobyt i jakość życia: badania w Polsce i za granicą
Autor: Walenty Ostasiewicz


Zmiany w liczbie lat zdrowego życia Polaków w starszych grupach wiekowych
Autor: Paulina Ucieklak-Jeż


Ocena trwania życia w zdrowiu populacji Polski z wykorzystaniem sumarycznych miar stanu zdrowia
Autor: Anna Ojrzyńska


Wykorzystanie analizy czynnikowej do wielowymiarowej oceny możliwości rozwoju prośrodowiskowej orientacji przedsiębiorstw
Autor: Katarzyna Cheba


Zastosowanie metody SVM do oceny ryzyka bankructwa i prognozowania upadłości przedsiębiorstw
Autor: Damian Gąska


Ważniejsze dane o województwach
Autor: Agata Girul